Aangifte nalatenschap

Welke diensten en instellingen moeten verwittigd worden kort na het overlijden?

Financiële instellingen van de overledene

Bij het overlijden worden door de financiële instelling alle tegoeden en de kluis van de overledene geblokkeerd, meestal zelfs van beide echtgenoten.
Alle door de overledene gegeven volmachten vervallen.
Onmiddellijk na ontvangst van het bericht van overlijden moet de financiële instelling de nodige maatregelen treffen. De kennisgeving van overlijden kan door iedereen gedaan worden, dus niet alleen door de familie.

De achterblijvende partner kan van alle rekeningen samen de helft van het bedrag afhalen met een maximum van 5.000 euro, vanaf de datum van overlijden t.e.m. de ontvangst van een attest van erfopvolging (Burgerlijk Wetboek 2009).
Dit attest dient te worden aangevraagd aan het registratiekantoor van de laatste woonplaats van de overledene, samen met een overlijdensuittreksel en desgevallend het trouwboekje.

Een akte of attest van erfopvolging is een document dat de wettelijke erfgenamen vermeldt en is nodig voor de deblokkering van een bankrekening van een overledene.

Een attest van erfopvolging opgesteld door het registratiekantoor of een akte van erfopvolging opgesteld door een notaris vermelden duidelijk wie er aanspraak maakt op de tegoeden van de overledene.

Men aanvaardt enkel een notariële akte en geen attest bij de aanwezigheid van een testament, minderjarige kinderen of een huwelijkscontract voor de overlevende echtgeno(o)t(e).

Meer info ivm Attest of akte erfopvolging en de erfbelasting kan u vinden op : https://www.vlaanderen.be/erfbelasting

U kan het aanvraagformulier erfopvolging hier opvragen of bekomen via ons.

Betreffende "Deblokkeren van bankrekeningen" kan u via onderstaande link meer info vinden
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/overlijden/deblokkeren-bankrekeningen

Aangifte nalatenschap

Alle info op https://www.vlaanderen.be/erfbelasting/de-aangifte-van-nalatenschap

Bij elk overlijden moet de nalatenschap van de overledene worden aangegeven aan de Vlaamse Belastingdienst. Ook als de overledene weinig of geen bezittingen had, moet er aangifte worden gedaan. In deze aangifte wordt het vermogen van de overledene geraamd en wordt de verkrijging van de nalatenschap uitvoerig beschreven.

De erfgenamen en/of de algemene legatarissen kunnen de aangifte zelf invullen. De meeste mensen vinden het invullen van een aangifte van nalatenschap echter een ingewikkelde zaak. Veel mensen doen dan ook beroep op een notaris om hen daarbij te helpen. Dit is echter geen verplichting. Belastingambtenaren zelf mogen niet meewerken aan het invullen van de aangifte. Ze staan wel ter beschikking voor meer informatie of om inlichtingen te verstrekken over de wettelijke voorschriften waaraan de aangifte moet voldoen. U kan contact opnemen via de gewone contactkanalen.

U moet de aangifte indienen binnen een termijn van 4 maanden als het overlijden heeft plaatsgehad in België , 5 maanden bij overlijden in een land behorende tot de EER en 6 maanden voor een land buiten de EER.

De aangifte van nalatenschap moet worden ingediend door de wettelijke erfgenamen en/of de algemene legatarissen. (De persoon aan wie u iets nalaat)

Als iemand overlijdt, dan wijst de wet de erfgenamen aan. Een wettelijk erfgenaam is iemand die erft op grond van deze wettelijke regels, die rekening houden met de verwantschap tussen de overledene en de nabestaanden.

De wettelijke erfgenamen worden ingedeeld in verschillende categorieën:

Partners:

 • de langstlevende echtgenoot/echtgenote of de wettelijk samenwonende partner

Erfgenamen in rechte lijn:

 • de kinderen - kleinkinderen - achterkleinkinderen (descendenten)
 • de ouders - grootouders - overgrootouders (ascendenten)

Erfgenamen in zijlijn:

 • broers en zusters - neven en nichten - achterneven en achternichten
 • ooms en tantes of hun kinderen. 

Testament

De overledene kan eigenhandig of bij een notaris een testament hebben opgemaakt.
Indien u wenst na te vragen of de overledene een testament liet registreren kunt u dit persoonlijk of via een notaris aanvragen bij het registratiekantoor van de laatste woonplaats.

Men kan ook navraag doen bij het CRT (Centraal Register voor Testamenten), Bergstraat 30-34, 1000 Brussel - Fax 02 505 08 56

Mutualiteit

Vanaf 2013 is er geen tussenkomst meer voorzien vanwege de mutualiteit.
Een uittreksel van overlijden is gewenst.
De overlevende partner en of nabestaanden dienen best contact op te nemen met hun plaatselijke mutualiteit

Pensioen

De Pensioendient wordt automatisch op de hoogte gebracht wanneer wij de aangifte van overlijden melden aan de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon overleden is.
U hoeft hiervoor zelf niets te doen.

Meer info kan u vinden op : https://www.sfpd.fgov.be/nl/overlijden

Werkgever

Eventueel vakbond en beroepsorganisatie.
Een attest van overlijden zal gevraagd worden door de werkgever. 

Overige diensten

 • Elektriciteit - Gas - Water - Telefoon - Gsm - TV- Internet en andere nutsvoorzieningen : Opheffing of overdracht
 • Auto - moto: eventueel via verzekeringsmaatschappij en terugzending van de nummerplaat, verkeersbelasting
 • Verzekeringsmaatschappijen oa brand, familiale, levensverzekering, overlijdensverzekering, groepsverzekering
 • Leningen - Verhuurmaatschappij – Lopende domiciliëring(en) - Bestendige opdrachten
 • Diverse uitkeringen: oa Kinderbijslag, invaliditeitsvergoeding, arbeidsongeval, beroepsziekte
 • Abonnementen - Lidmaatschappen

Orgaandonatie en schenking van het lichaam aan de wetenschap

Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is orgaantransplantatie de laatste mogelijke behandeling. Als u sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen uw organen, weefsels en cellen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat u daar nu al over nadenkt en u registreert als donor.

Alle info : https://www.vlaanderen.be/orgaandonatie-na-overlijden

De beslissing om zijn lichaam te schenken aan de wetenschap is een persoonlijke beslissing en men heeft hiervoor reeds vooraf toestemming gegeven.
Als dat het geval is moet men zo snel mogelijk contact opnemen met de bevoegde diensten want het lichaam moet binnen de 48 uur na het overlijden aan hen worden overgedragen.
Er is dan wel nog mogelijkheid om een afscheidsplechtigheid te houden maar het lichaam is dan niet meer aanwezig.
Na verloop van het onderzoek kan het lichaam nog worden begraven of gecremeerd.
Dit moet van in het begin met de nabestaanden besproken worden indien ze wensen aanwezig te zijn. Ook wij als Huis Arijs kunnen u hierbij vooraf goed begeleiden wat betreft de nodige formaliteiten te voorzien.